ประวัติความเป็นมาของพระภูมิชัยมงคลและข้อมูลแบบละเอียด